Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas I

PRZYDATNE LINKI


PRZEDSZKOLE 


  1.  Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w pierwszej kolejności rodzice dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują wychowanie przedszkolne, składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w  SP5 (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu-wzór załącznik nr 2) .
  2. Deklarację bezpośrednio rodzice/prawni opiekunowie składają do Dyrektora SP5 w terminie od 7 do 14 marca 2019 r.
  3. Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 15 marca 2019 r .godz. 10.00 i trwać będzie do 29 marca 2019 r. do godz. 14.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji poprzez elektroniczny system rekrutacji na  stronach www.grodzisk-oswiata.pl lub www.grodzisk.pl.
  4. W terminie od 15-03-2019 do 29-03-2019 do godz. 16.00 – w szkole pierwszego wyboru rodzice/prawni opiekunowie składają  podpisany wniosek/zgłoszenie  o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

KLASY PIERWSZE


  1. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego w SP5 składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej SP5 (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu) .
  2. Deklarację bezpośrednio rodzice/prawni opiekunowie składają do Dyrektora SP 5 w terminie od 7 do 14 marca 2019r.
  3. Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 15 marca 2019r. godz. 10.00 i trwać będzie do 29 marca 2019r. do godz. 14.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji poprzez elektroniczny system rekrutacji na  stronach www.grodzisk-oswiata.pl lub www.grodzisk.pl.
  4. W terminie od 15-03-2019 do 29-03-2019 do godz. 16.00 – w szkole pierwszego wyboru rodzice/prawni opiekunowie składają  podpisany wniosek/zgłoszenie  o przyjęcie do klasy I oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
  5. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Gminy Grodzisk Mazowiecki.