PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/20


Na ocenę semestralną i końcową składają się oceny cząstkowe z:

 • sprawdzianów;
 • przygotowania prezentacji multimedialnej;
 • rozumienia wypowiedzi ustnej;
 • rozumienia wypowiedzi pisemnej;
 • tworzenia wypowiedzi ustnej;
 • tworzenia wypowiedzi pisemnej;
 • pracy na lekcji;
 • kartkówek;
 • czytania;
 • recytacji;
 • zadań domowych;
 • prac dodatkowych;
 • przygotowania do lekcji;

Podejmowanie dodatkowych zadań oraz sukcesy osiągane  przez  ucznia w  konkursach z j. hiszpańskiego mają  wpływ na ustalenie oceny z przedmiotu.

 1. Sprawdzian:

Sprawdzian składa się z części testowej, rozumienia wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz tworzenia bardzo krótkiej wypowiedzi pisemnej. Sprawdziany są obowiązkowe. Brak oceny ze sprawdzianu obniża ocenę semestralną lub roczną.

W przypadku nieobecności, uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości na następną lekcję, w przypadku nieobecności usprawiedliwionej co najmniej tygodniowej lub na dwóch kolejnych lekcjach z j. hiszpańskiego, po ustaleniu terminu z nauczycielem.

Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbyć się w ciągu 2 tygodni od otrzymania pierwszej oceny.

Sprawdziany oceniane są według skali procentowej, a procenty przeliczane są na oceny zgodnie z WZO.

 1. stopień celujący – powyżej 100%,
 2. stopień bardzo dobry – powyżej 90% do 100%,
 3. stopień dobry – powyżej 75% do 90%,
 4. stopień dostateczny – powyżej 50% do 75%,
 5. stopień dopuszczający – powyżej 30% do 50%,
 6. stopień niedostateczny – od 0% do 30%.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnej, wypowiedzi pisemnej lub ustnej:
 • Kryteria oceniania:
 • treść T 0-2 pkt;
 • spójność i logika wypowiedzi L 0-2 pkt;
 • zakres środków językowych Z 0-2 pkt;
 • poprawność środków językowych P 0-2 pkt;
 • sposób prezentacji S 0-2 pkt;

Jeżeli praca pisemna wykonywana jest podczas zajęć lekcyjnych, powinna ona być oddana pod koniec ostatniej z godzin lekcyjnych, podczas której była wykonywana, jeżeli była zadana do domu, uczeń zobowiązany jest dostarczyć ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Oddanie pracy pisemnej lub odpowiedź ustna w późniejszym terminie niż wskazany przez nauczyciela może mieć wpływ na obniżenie oceny. Uczeń, który otrzymał sprawdzoną pracę pisemną z informacją zwrotną, może poprawić ocenę zgodnie ze wskazówkami nauczyciela oraz oddać ją w dodatkowo ustalonym przez nauczyciela terminie.

 • Praca na lekcji:

Na każdej lekcji uczeń może zostać oceniony za:

 • pracę jednostkową;
 • pracę w  grupie;
 • konwersacje w j. hiszpańskim;
 • kulturę przekazywania wiadomości;
 • wysiłek włożony w  wykonanie zadania, itp.;

Aktywność ucznia może być oceniana oceną cząstkową (od 1 do 6) lub + (bien hecho). Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą.

 • Kartkówki: obejmują 3 ostatnie lekcje i mogą być przeprowadzone bez uprzedniej zapowiedzi lub zapowiedziane.
 • Czytanie: uczeń powinien, po uprzednim przygotowaniu poprawnie przeczytać, w j. hiszpańskim krótkie teksty, zgodnie z poznanymi podstawowymi zasadami fonetycznymi, każdy popełniony błąd wymowy obniża ocenę wyjściową (bdb) o pół pkt, można też podwyższyć ocenę np. przez ciekawą interpretację tekstu.
 • Recytacja:

Kryteria oceniania: opanowanie pamięciowe, poprawna wymowa, dykcja.

 • Zadania domowe: obejmują zakres materiału z lekcji i zależą od stopnia realizacji oraz zrozumienia powierzonych uczniowi zadań (wg samooceny ucznia), mogą też być zadawane przez nauczyciela w ramach przygotowania się do kolejnej lekcji lub powtórki materiału.
 • Prace dodatkowe:

Terminy wykonania, formę, zasady oceniania i tematy takich prac określa nauczyciel.

 • Przygotowanie do lekcji:
 • powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji;
 • zakres materiału wskazany przez nauczyciela;
 • odrobiona praca domowa;
 • ćwiczenia;
 • zeszyt prowadzony systematycznie i starannie: data, temat, notatka;
 • materiały dodatkowe wskazane przez nauczyciela (blok A3, kolorowe flamastry, nożyczki, klej);

Nieprzygotowanie do zajęć zostanie odnotowane w dzienniku (data). Więcej niż dwie daty w semestrze obniżają ocenę semestralną lub roczną.

Przygotowanie do lekcji może być oceniane wg pełnej skali ocen  lub dwustopniowej (materiał opanowany bdb, + lub nieopanowany  ndst, -).

W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości na następną lekcję. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej co najmniej tygodniowej lub dwóch kolejnych lekcji j. hiszpańskiego, w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły.

 1. Samoocena ucznia: jest wskazówką do samodzielnego planowania rozwoju przez ucznia, na każdej lekcji formułowane są wymagania edukacyjne, w języku wymagań ogólnych i szczegółowych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, uczeń w ten sposób sam kontroluje realizację zaplanowanych działań i wie czego już się nauczył, a na co powinien poświęcić więcej czasu. Jest to również wskazówka dla nauczyciela, w jakim stopniu uczniowie opanowali daną partię materiału.
 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej: uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej dwa razy w semestrze, w terminie ustalonym z nauczycielem. Warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości poprawy wyższej oceny niż przewidywana jest systematyczna praca ucznia w trakcie całego roku szkolnego.

REGULAMIN LEKCJI J. HISZPAŃSKIEGO

 1. W klasie uczniowie znajdują się tylko pod opieką nauczyciela.
 2. Do klasy uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcję, spokojnie, bez przepychania się i zajmują wcześniej wyznaczone miejsca.
 3. Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela i dbają o sprawne i bezpieczne wykonywanie zadań.
 4. Uczniowie mogą korzystać na lekcji z urządzeń elektronicznych tylko zgodnie z tematem i wyłącznie na polecenie nauczyciela.
 5. Zabrania się bez zgody nauczyciela spożywania na lekcji posiłków i napojów.
 6. Przed opuszczeniem klasy należy pozostawić swoje miejsce pracy w czystości (wsunąć krzesło, sprawdzić czystość ławek, zebrać papierki itp.).

Wszelkie braki, uszkodzenia i widoczne zmiany w klasie uczniowie zgłaszają nauczycielowi.

Klasa i podpis ucznia …………………………………        Data i podpis opiekuna ………………………………

Wersja dostępna na stronie szkoły https://sp5grodzisk.pl/