Przedmiotowe Zasady Oceniania – Edukacja wczesnoszkolna klasy I-III

 

OCENY BIEŻĄCE:

  1. Wspaniale – literka „A” –  otrzyma uczeń, który biegle posługuje się zdobywanymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania; potrafi sprawnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; proponuje rozwiązania nietypowe; samodzielnie rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania;
  2. Bardzo dobrze – literka „B” – otrzyma uczeń, który sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w znanych sytuacjach, wykazuje duże zaangażowanie w realizację obowiązków edukacyjnych ;
  3. Dobrze – literka „C”– otrzyma uczeń, który spełnia podstawowe wymagania programu nauczania, umie poprawnie zastosować zdobyte wiadomości, rozwiązuje typowe problemy praktyczne i teoretyczne, wykazuje przeciętne zaangażowanie w realizację obowiązków edukacyjnych;
  4. Wystarczająco – literka „D”– otrzyma uczeń, który ma problemy ze spełnianiem niektórych wymagań programowych, ma podstawowy zasób wiadomości i umiejętności, ale brakuje mu samodzielności i często korzysta z pomocy nauczyciela, wymaga wsparcia i motywacji nauczyciela przy realizacji obowiązków edukacyjnych ;

5. Słabo – literka „E”- otrzyma uczeń, który spełnia minimalne wymagania programowe, wymaga ciągłej pomocy nauczyciela, niechętnie wywiązuje się z obowiązków edukacyjnych;

  1. Poniżej oczekiwań – literka „F”- otrzyma uczeń, który nie spełnia minimalnych wymagań programowych i w ogóle nie wykazuje zaangażowania w realizację obowiązków edukacyjnych;

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.