Biologia


KRYTERIA OCEN Z BIOLOGII

Na lekcję biologii uczeń przychodzi przygotowany, tzn. ma utrwalone i przyswojone wiadomości z lekcji (3 ostatnie tematy), posiada książkę, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

 1. Zeszyt przedmiotowy:

– podpisany imieniem nazwiskiem i klasą ucznia,
– prowadzony systematycznie tzn. wszystkie materiały pomocnicze przekazane przez nauczyciela powinny zostać wklejone lub zapisane, zadane zagadnienia opracowana odpowiedź,
– nauczyciel raz w semestrze dokonuje oceny prowadzenia zeszytu
W przypadku nieobecności ucznia na lekcji notatka z niej musi być uzupełniona a temat w książce przeczytany.

 1. Zeszyt ćwiczeń:

– uzupełniany jako praca domowa po każdym omówionym temacie jako forma utrwalenia wiadomości z lekcji
– nauczyciel raz w semestrze dokonuje oceny prowadzenia zeszytu ćwiczeń

 1. Nieprzygotowanie do lekcji:
  – można zgłosić 2 nieprzygotowania w półroczu – nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych i wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów( wyjątkiem jest powrót do szkoły po min. 2 tyg. nieobecności),
  – każde następne nieprzygotowanie  jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej,
  – nieprzygotowanie (zapis w dzienniku “np.”)  uczeń zgłasza na początku lekcji  w części organizacyjnej
 2. Aktywność/ prace dodatkowe/ :

– podlega ocenie, nauczyciel bierze pod uwagę włożony wkład oraz zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania,
– uczniowie za krótkie odpowiedzi , pracę na lekcji otrzymują “+”. Trzy” +” zostają zamienione na ocenę bardzo dobrą.

 1. Sprawdziany:
  – przeprowadzane są po zakończeniu działu. W przypadku działów długich dopuszcza się dzielenie materiału na krótsze partie,
  – zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową,
  – jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych ma obowiązek napisać sprawdzian w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły. Czas i miejsce pisania sprawdzianu ustala z nauczycielem indywidualnie.
  W przypadku przekroczenia 2 tygodni uczeń pisze sprawdzian w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
  – ocena niedostateczna ze sprawdzianu powinna zostać poprawiona, inne  oceny uczeń może poprawiać.
 2. Kartkówki: 10-15 minutowe obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji. Nie muszą być wcześniej zapowiedziane.
 3. Prace domowe są obowiązkowe i mogą podlegać ocenie.
 4. W przypadku sprawdzianów pisemnych i kartkówek przyjmuje się skale punktową przeliczane na oceny cyfrowe wg kryteriów:

0 % – 30 %  = 1

30,1 % – 50 %  =2

50,1 % – 75 %  =3

75,1 % – 90 %  =4

90,1% – 100% = 5

 1. 9. Kryterium ocen. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej brany jest pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, określony przez oceny ze sprawdzianów, prac długoterminowych, projektów, odpowiedzi ustnych, aktywności na lekcjach, prac domowych oraz ocen z zeszytów.
  Kryteria wystawiania poszczególnych ocen są następujące:
 • celujący
  uczeń uzyskał bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, prac długoterminowych, odpowiedzi, aktywności  na lekcji, projektów, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub innych konkursów przedmiotowych wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności z przedmiotu. Aby otrzymać ocenę celującą z biologii na semestr czy koniec roku szkolnego uczeń musi  wykazać się wiedzą poza materiał przewidziany programem i  wykazywać się szczególnymi działaniami pozalekcyjnymi związanymi z naukami biologicznymi. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.
 • bardzo dobry
  uczeń uzyskał dobre i bardzo dobre oceny z przewagą ilości ocen bardzo dobrych ze sprawdzianów, prac długoterminowych, odpowiedzi, aktywności na lekcji, określających stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych. Prowadzi na bieżąco zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.
 • dobry
  uczeń uzyskał dostateczne i dobre oceny z wyraźną przewagą ilości ocen dobrych ze sprawdzianów, prac długoterminowych, odpowiedzi, aktywności  na lekcji, jako określających stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych. Prowadzi na bieżąco zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.
 • dostateczny
  uczeń uzyskał w przeważającej liczbie oceny dostateczne z poszczególnych działów tematycznych. Prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń z niewielkimi brakami/zaległościami.
 • dopuszczający
  uczeń uzyskał w przeważającej liczbie oceny dopuszczające z poszczególnych działów tematycznych.
 • niedostateczny
  uczeń ma nie opanowane prawie wszystkie działy tematyczne, objęte programem nauczania danego semestru i uzyskał prawie wszystkie oceny niedostateczne. Nie posiada aktualnego zeszytu przedmiotowego i wiele nieuzupełnionych ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń. Nie wyraża chęci poprawy ocen niedostatecznych.
 1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od oceny semestralnej i końcoworocznej, na zasadach i w trybie określonym w Statucie Gimnazjum.
 2. Przedmiotowy system oceniania jest omawiany na pierwszej lekcji rozpoczynającej nowy rok szkolny. Każdy uczeń poświadcza znajomość kryteriów przedmiotowego systemu oceniania własnoręcznym podpisem.