REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU IBERYSTYCZNEGO

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU IBERYSTYCZNEGO
DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
w roku szkolnym 2017/2018

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum uczących się j. hiszpańskiego.
 • Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języka hiszpańskiego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Maz.
 • Za stronę merytoryczną konkursu odpowiada nauczyciel hiszpańskiego.
 • W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą:

– Dyrekcja Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi w Grodzisku Maz.  – przewodniczący

– Nauczyciel j. hiszpańskiego – członek komisji

 Cele konkursu to:

 1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem hiszpańskim.
 2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
 3. Wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze, życiu codziennym w Hiszpanii.
 4. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.

II. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA.

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na „Podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie III.0” . Obejmuje tematykę, sytuacje, intencje językowe i materiał leksykalno – gramatyczny realizowany na lekcjach j. hiszpańskiego rozszerzony o zagadnienia omawiane na zajęciach koła.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 • Konkurs odbywa się w czerwcu.
 • Przeprowadza go Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
  Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej jest z urzędu dyrektor szkoły lub jego zastępca.
 • Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej. Test leksykalno – gramatyczno – komunikacyjny przygotowany przez nauczyciela języka hiszpańskiego pracującego w szkole.
 • Nagrodami są cząstkowe oceny celujące za III pierwsze miejsca w dwóch kategoriach oraz dyplomy i drobne upominki.

Z przebiegu Konkursu zostanie sporządzony protokół.

BIBLIOGRAFIA

Strona internetowa www.campus.difusion.com

Strona internetowa www.cke.gov.pl

Zbiór ćwiczeń dla gimnazjalistów wyd. Nowela

Marcelino pan y vino autor: José María Sánchez-Silva

Podręcznik Gente Joven wyd. LektorKlett

Opracowała

mgr Iwona Wójcik-Mikulska