Regulamin konkursu iberystycznego

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU IBERYSTYCZNEGO
DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
w roku szkolnym 2016/2017

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum uczących się j. hiszpańskiego.
 • Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języka hiszpańskiego w Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi w Grodzisku Maz.
 • Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają nauczyciel hiszpańskiego.
 • W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą:

-Dyrekcja Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi w Grodzisku Maz. – przewodniczący

-Nauczyciel j. hiszpańskiego – członek komisji

Cele konkursu to:

 1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem hiszpańskim.
 2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
 3. Wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze, życiu codziennym w Hiszpanii.
 4. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.

II. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA.

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na „Podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie III.0”. Obejmuje tematykę, sytuacje, intencje językowe i materiał leksykalno – gramatyczny realizowany na lekcjach j. hiszpańskiego rozszerzony o zagadnienia omawiane na zajęciach koła.

III. PRZEBIEG KONKURSU.

 • Konkurs odbywa się w czerwcu.
 • Przeprowadza go Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
 • Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej jest z urzędu dyrektor szkoły lub jego zastępca.
 • Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej. Test leksykalno – gramatyczno – komunikacyjny przygotowany przez nauczyciela języka hiszpanskiego pracującego w danej szkole.
 • Nagrodami konkursu będą oceny cząstkowe celujące z j. hiszpańskiego z następującymi wagami:

 

I miejsce – waga 4

II miejsce – waga 3

III miejsce – waga 2.

Dodatkowo dyplomy i drobne upominki.

Z przebiegu Konkursu zostaje sporządzony protokół.

IV. BIBLIOGRAFIA

Strona internetowa www.campus.difusion.com

Zbiór ćwiczeń dla gimnazjalistów wyd. Nowela

Marcelino pan y vino autor: José María Sánchez-Silva

Opracowała

Iwona Wójcik-Mikulska