Wolontariat “Piątki”

  

Chcesz bezinteresownie pomagać innym?
Wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne?

Zostań wolontariuszem Piątki! 

Zgłoś się do wychowawcy lub koordynatorów wolontariatu w naszej szkole, którymi są  p. M.Sałacka i  B. Sadowska (Koło Misyjne).
Przykładowe możliwości działania:
 • praca w Kole Misyjnym
 • regularna pomoc kolegom w nauce
 • dyżury uczniowskie podczas przerw
 • pomoc w szatni przy wydawaniu ubrań
 • pomoc w bibliotece szkolnej
 • pomoc w akcjach o charakterze charytatywnym
 • opieka nad uczniami z klas młodszych
 • pomoc w świetlicy np. głośne czytanie, asystowanie przy odrabianiu lekcji
 • pomoc przy organizacji imprez dla uczniów z klas młodszych
Nagradzanie wolontariuszy 
 • podniesienie oceny zachowania
 • pochwała wychowawcy na forum klasy
 • pochwała Dyrektora na forum szkoły
 • wydanie zaświadczenia o wolontariacie na rzecz szkoły
 • wpis na świadectwie ukończenia klasy/szkoły
 Dokumentowanie pracy

 Potwierdzeniem pracy wolontariusza będą wpisy do dzienniczka wolontariusza dokonywane przez nauczyciela prowadzącego dane działanie.

 Pamiętaj, że wolontariusz
 • kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych,
 • wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań,
 • podejmuje się prac w wymiarze, który nie utrudni mu nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia i wpisu na świadectwie jest wypracowanie przez ucznia w ciągu roku szkolnego co najmniej 20 godzin na rzecz innych i udokumentowanie tego wpisami do dzienniczka wolontariusza, dyplomami lub zaświadczeniami otrzymanymi od instytucji na rzecz których pracował wolontariusz.

→ Regulamin wolontariatu