Oferta – usługa ochrony

Grodzisk Mazowiecki, 19.12.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
SP.26.4/2016

I.  Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 5 im Leonida Teligi
05-825  Grodzisk Mazowiecki
Ul. Lecha Zondka 6

Reprezentujący:

Dyrektor szkoły Pani mgr Małgorzata Okurowska

II. PODSTAWA PRAWNA

Szkoła Podstawowa nr 5 została upoważnione do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę ochrony, dla których gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2014/15 Dyrektora szkoły  w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 stycznia 2015 roku

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia będzie ochrona budynków, mienia i osób w obiekcie szkoły podstawowej w Grodzisku Mazowieckim.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia do składania ofert (załącznik nr 1).
 2. Do oferty Wykonawca winien załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia),
 3. Oferta powinna:

– być opatrzona pieczątką firmową;
– posiadać datę sporządzenia;
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP;
– być podpisana czytelnie przez uprawnionego Wykonawcę

VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty mogą być składane osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską.
 2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły w Grodzisku Mazowiecki, ul. L.Zondka 6 , w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27 grudnia 2017, do godziny 11:00.
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Szkoła Podstawowa nr 5  w Grodzisku Mazowieckim
ul. Lecha Zondka 6,  05-825, Grodzisk Mazowiecki

Oferta na: Usługę ochrony szkoły podstawowej  nr 5 w Grodzisku Mazowieckim.

 1. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 2. Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma pokwitowanie złożenia oferty,
  która zostanie w jego obecności odpowiednio opisana przez pracownika przyjmującego.
 3. Na ofertach dostarczanych przesyłką pocztową lub kurierem zostanie wpisana data
  i godzina jej otrzymania.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych
  i pisarskich.

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27. 12. 2017 r. o godzinie 12.00 w szkole w Grodzisku Mazowieckim, ul. Lecha Zondka 6  gabinet  dyrektora szkoły. Postępowanie ma charakter jawny.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  cena – 100%
 2. Cena:
  najniższa cena otrzyma 100 pkt.; pozostałe proporcjonalnie mniej w/g następującego
  przelicznika:
  ilość pkt. = najniższa cena/cena badana x 100 pkt.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka może być przeznaczona na realizację zamówienia, Zamawiający może po wybraniu oferty najkorzystniejszej prowadzić negocjacje dotyczące ceny z wybranym Wykonawcą.

IX. WARUNKI FINANSOWE

Określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców faksem lub drogą elektroniczną.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

Projekt umowy (Załącznik nr 3).

XII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Okurowska  (22) 7346020-24
e-mail: malgorzata.okurowska@grodzisk.pl

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Projekt umowy