Projekt “Bliżej rynku pracy”

Prezentacja w pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Działania:

→ Warsztaty -10.01.2019 r.


Projekt w ramach: RPO WM 10.3.3. ZIT

Pełna nazwa projektu: Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF

Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno – zawodowych  oraz nauczycieli wyznaczonych  do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach – łącznie 78os. (74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M). Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy; Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki,  Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

Celem głównym projektu  jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019r.

Zakres tematyczny Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa  w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług.  Wsparcie obejmuje rozwiązania:

 1. a) uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu  i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z  tego zakresu.
 2. b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Grupy docelowe: Szkoły,  Uczniowie, Nauczyciele

Planowane produkty / rezultaty:

 1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego – 71;
 2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych wsparciem w programie -78;
 3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-48;
 4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-22;
 5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-49;
 6. Liczba uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanych w ramach projektu-4000;
 7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-4000;
 8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-30.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:

 • kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt
 • wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego